طرحهاي خدماتي
 

 
ا حداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال (سال 82)  دريافت فايل
 مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال (سال 82)  دريافت فايل
 خدمات مشاوره مهندسی (سال 82)  دريافت فايل
 مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال (سال 82)  دريافت فايل
  احداث استخر سرپوشیده (سال 82)  دريافت فايل
  درمانـگاه شـبانه‌روزی با ظرفیت200 بیمار در شبانه روز (سال 82)  دريافت فايل
 کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه (سال 82)  دريافت فايل
 امكان دسترسي به طرحهاي بيشتر  رفتن به سايت مرجع